تلفن مدرسه: 32723581-035

خانم آتشی: 0474-273-0913

آدرس دبستان: اشکذرخیابان امام بلوارمهدیه جنب خیابان شهدای حکیم آباد .دبستان دخترانه مشکات اندیشه